Għaqda Mużikali u Soċjali 'Madonna tal-Karmnu' A.D.1985

160, Triq Hompesch, Il-Fgura FGR 2015 A.D.1985

Storja

It-Twelid tal-Għaqda


Għall-festa tal-Madonna tal-Karmnu tal-1985 kienet ittieħdet inizjattiva biex tiġi organizzata assembled band sabiex tieħu sehem fit-tlett ijiem tal-festa.  Għal din il-biċċa xogħol, mil-lat mużikali, kien daħal għaliha Mro. Anthony Cassar.  L-idea rnexxiet u ntgħogbot u kien propjru minn hawn li nibtet l-idea, jew aħjar kompla jissahhah il-ħsieb biex fil-Fgura tiġi ffurmata banda fuq bażi permanenti.


Kienu s-sinjuri Joseph Attard, Joseph Mangion u Toni Cumbo it-tlett promoturi li dahlu ghal din il-bicca xoghol iebsa u bdew javvicinaw persuni lesti li jinghaqdu maghhom sabiex jifformaw il-banda. Il-Fgura kien beda jikber gmielu, u dak iz-zmien l-abitanti kienu jghoddu mat-tmint elef ruh. Izda kien difficli li minn daqstant nies issib individwi li kienu trabbew u kibru fil-Fgura li kienu lesti jidhlu ghal dan ix-xoghol b'sagrificcju personali u civiku.  Izda l-hegga tat-tliet promoturi sebqet kull diffikulta' u sabu numru bizzejjed ta' nies biex jiffurmaw kumitat provizorju.


L-ewwel laqgha ta' dan il-kumitat saret fl-ahhar gimgha ta' Lulju 1985, fil-garaxx tas-Sur Joseph Gauci, li aktar tard kien mahtur bhala l-ewwel President ta' din is-socjeta muzikali. Saru jafu lil xulxin u qablu fil-principju kif ukoll fuq l-isem tas-Socjeta: Ghaqda Muzikali u Socjali Madonna tal-Karmnu.  L-isem jitkellem wahdu u ma kienx hemm ghalfejn spjegi partikolari fl-istatut li kienu qed jiddiskutu, liema statut kien diga' abbozzat mis-Surmast Anthony Cassar.


Gew mghaqqda l-ewwel bandisti u bdew isiru l-kuncerti taht id-direzzjoni ta' l-ewwel surmast, is-Surmast Anthony Cassar.  Il-hidma tal-kumitat flimkien mal-hegga tas-Surmast Cassar taw il-frott taghom meta, ghalkemm mhux ufficjalment, il-Banda "Madonna tal-Karmnu" harget iddoqq ghall-ewwel darba fil-Fgura fil-Milied ta? l-1985, hames xhur biss minn meta twaqqaf il-kumitat fundatur.  Xahrejn wara, fi Frar 1986, il-Banda ghamlet marc tassew kbir akkumpanjata min-numru kbir ta' ammiraturi ghall-okkazjoni tal-programm "Bongu Malta", u aktar tard hadet sehem fil-festa ta' Marija Annunzjata gewwa Hal-Tarxien.


L-ewwel Kazin ta' l-Ghaqda


Il-kumitat beda jirsisti sabiex jakkwista lokal li seta? jservi  ta? kazin sabiex il-membri li bdew jinghaqdu ma? din il-banda ikollhom fejn jiltaqghu.  Wara hafna giri u tahbit instab garaxx fi Triq Kent u l-kumitat dahal ghalih b? ruhu w gismu.  Sar il-kuntrattt, thallset il-kera u l-kazin infetah ghall-pubbliku ghall-festa ta? l-1986. Kienet okkazjoni memorabbli, specjalment nhar il-festa f? nofsinhar malli spicca l-marc ta? filghodu.  Briju shih mill-partitarji flimkien mad-daqq ta? l-innu tal-banda, miktub ghall-okkazjoni mis-Surmast Anthony Cassar, ghalqu l-ewwel kapitlu ta? l-istorja tas-Socjeta? li sa sena qabel kienet ghadha trid titwieled.


Fit-22 ta? Settembru 1986 sar il-ftuh ufficjali tal-kazin mill-Onor Ministru Lorry Sant, li kien ukoll il-Patrun tal-kazin.  Ftit wara il-kumitat akkwista wkoll il-garaxx ta? ma genb il-kazin u niffdu flimkien iz-zewg garaxxijiet biex kompla jikber il-kazin, fejn saret karma ghall-kumitat u kamra fejn isir it-taghlim ta? l-allievi li kull ma jmur bdew jizdiedu.  Il-hidma tal-kumitat ma waqfitx hemm, anzi baqghet ghaddejja bl-organizzazzjonijiet ta? diversi attivitajiet li bl-ghajnuna taghhom  setghu jingabru aktar fondi mehtiega ghall izvilupp tal-banda.  Inxtraw xi strumenti u l-banda kellha wkoll l-ewwel bandisti taghha li baqghu jizdiedu matul is-snin.  Bhala t-tieni surmast inhatar is-Sur Saviour Portelli.  Hafna nies fosthom zghazagh u tfal bdew ihossuhom li issa kellhom dik ix-xi haga li qabel kienet nieqsa fil-lokal taghhom.


It-Twaqqif tal-Kummissjoni ?g?a?ag?


Fis-sena 1990, fil-kazin taghna inhasset il-hegga u l-entuzjazmu zaghzugh meta erba? zghazagh, Anthony Haber, Ronald Mercieca, Noel Mercieca u Jason Lombordo, inkoraggiti mill-President is-Sur Joseph Gauci, iffurmaw il-Kummissjoni zghazagh.  Permess ta? din  il-kummissjoni, iz-zghazagh bdew jiehdu hsieb jorganizzaw attivitajiet sabiex jigbru l-fondi halli jkunu jistghu ikabbru l-marci tal-festa taghna billi jorganizzaw briju matul il-marci tal-festa.  Il-hidma taghhom kienet tikkonsisti wkoll f? dik manwali u kont issibhom ta? quddiem jaghtu daqqa t? id fil-kazin, issa li l-kumitat kien dahal ghall-propjeta? l-gdida tieghu.  Il-festa tas-sena 1990 kienet zgur memorja ghal kull min kien prezenti fejn id-determinazzjoni taz-zghazagh issarfet f? l-aqwa marc brijuz li sa dak in-nhar kien sar gewwa l-Fgura.


Kazin Gdid


Il-hsieb ewlieni tal-kumitat baqa? li jinxtara post aktar dicenti u li kien jixraq ghas-socjeta? bhala kazin.  Id-diffikultajiet kienu kbar  specjalment mil-lat finanzjarju.  Izda bl-ghajnuna tas-Sur Joseph Attard, wiehed mill-promoturi ewlenin, gie avvicinat is-Sur Joseph Portelli (il-Pirella) li dahal biex biex jiffinanzja x-xiri ta? propjeta? gdida fi Triq Hompesch u hekk il-kumitat xtara post gdid li seta jservi bgala kazin gdid ghas-socjeta?.  Bis-sahha ta? dawn in-nies il-holma tal-kumitat u ta? hafna Fgurin saret realta?. Malli nxtara l-post imsemmi il-kumitat ra u medd ghonqu ghax-xoghol biex isiru xi tibdiliet kostruttivi fil-post, u bil-ghajnuna tal-voluntiera beda x-xoghol sabiex il-post jigi kkonvertit halli jaqdi l-esigenzi tal-kazin.  Infethu xi hitan, saru xi travi u beda it-tibjid. 


Mhux ta? b? xejn li s-sena 1991 kienet sena ohra mportanti fl-istorja tas-socjeta? taghna.  Dan minhabba l-fatt li tul dik is-sena kompliet il-hidma intensiva sabiex il-post li kien inxtara jitlesta u jibda jiffunzjona bhala kazin.  Hekk sar u fil-15 ta? Dicembru 1991 sar il-ftuh ufficjali tal-kazin prezenti fi Triq Hompesch, it-triq principali tal-Fgura.  Minn dak in-nhar ?l quddiem, il-kumitat hadem bla heda sabiex ikompli jkabbar l-isem ta? din is-socjeta? u fl-istess hin barra li jhallas l-ispejjez li kellu tal-post, ikompli jorganizza l-marci fil-granet tal-festa.


Hidma matul is-snin


Fis-sena 1992 il-kumitat hatar lis-surmast Karmenu Vella bhala t-tielet surmast minflok is-surmast Saviour Portelli.  Bl-inizjattiva tas-Sur Anglu Abela, bdew jingabru fondi sabiex issir statwa ta? anglu li jissimbolizza l-kazin u l-muzika u li  tibda tintrama fi zmien il-festa.  L-ideja inghtogbot u wara li ngabru ammont mhux hazin, il-kumitat hareg id-differenza ta? l-ispejjez u l-istatwa saret.  Din inhadmet mill-iskultur Renzo Gauci u bdiet tintrama fil-pjazza fejn kien isir il-programm muzikali.  Illum din l-istatwa tintrema fuq il-kolonna faccata tal-kazin.  Matul dawn is-snin, saru wkoll recordings tal-marci fuq cassette f? diversi okkazjonijiet.


Fis-sena 1995, il-Kummissjoni Zghazagh, fuq inizjattiva tas-Sur Anthony Pizzuto, tellghet ghall-ewwel darba wirja ta? statwi ghal zmien il-Gimgha l-Kbira fil-basement tal-kazin.  Il-wirja kienet success u ntlaqghet tajjeb hafna mill-hafna nies li gew izuruha, tant li l-kummissjoni zghazagh kompliet tahdem u l-wirja  baqghet issir kull sena, u bdiet dejjem tizdied fil-popolarita?. 

Ix-xoghol fil-kazin baqa? ghaddej.  Il-bar kien sar zghir u ghalhekk il-kumitat haseb sabiex tigi msaqqfa parti mill-bitha u hekk isir bar addattat ghall-kazin.  Barra l-bar, inbniet sala gdida fejn setghu isiru l-kuncerti.  Il-bicca l-kbira tax-xoghol sar volontarjament mill-membri u miz-zghazagh.  Fl-1996 inhatar ir-raba? surmast tas-Socjeta?; is-surmast Chev. Vincent Bonnici K.T.L. 


F? Settembru ta? l-1998, xahrejn wara l-festa il-kazin inhasad bl-ahbar tal-mewt tal-President.  Kien ezatt it-28 ta? Settembru fejn l-ahbar tal-mewt tal-mahbub President is-Sur Joseph Gauci inxterdet mal-Fgura.  Il-Banda tal-Fgura, li kienet il-mimmi t? ghajnejh, taghtu l-ahhar tislima bid-daqq ta? marci funebri nhar l-1 t? Ottubru 1998 b? korteo li beda minn hdejn il-kazin sal-Knisja Parrokkjali.  Kienet telfa li nhasset mill-membri kollha tas-Soxjeta?, ghax minbarra li tlifna President, il-kazin tilef ragel u habib li kont issibu dejjem lest li jmidd idejh ghax-xoghol f? kull fejn kien jinhtieg fil-kazin.  Fil-laqgha generali li saret ftit wara ge mahtur President gdid is-Sur Joseph Pace. 


Is-sena 2000 waslet u  fl-okkazjoni tal-hmistax-il sena mit-twaqqif tal-banda il-kumitat haseb li jaghmel kolonna gdida ghall-anglu.  Fuq inizjattiva tal-kaxxier, is-Sur Omar Cassar, bdew jingabru l-ispejjez u ghall-festa giet inawgurata l-kolonna.  Iz-zghazagh min-naha taghhom komplew bil-hidma u f? gheluq l-ghaxar sena mit-twaqqif tal-kummissjoni ghamlu kannizzata sabiex tintuza fil-marc tal-Hadd filghodu.  Dan minbarra l-affarijiet ohra li saru matul is-snin li permess taghhom kompliet tikber il-festa titolari tal-parrocca taghna.  Fis-sena 2004 il-Kummissjoni zghazagh harget compact disc b? marci brijuzi kantati, li ntlaqghet tajjeb hafna min-nies tal-Fgura.


Matul iz-zmien il-hidma tal-kumitat baqghet ghaddejja.  Il-banda tal-Fgura mhux biss bidet tiehu sehem fil-parrocca taghna imma bdiet taghmel diversi servizzi barra mill-Fgura f? diversi festi.  Il-kumitat ra diversi ucuh godda li baqghu mexjin fuq il-passi ta? dawk ta? qabilhom u l-istess jista? jinghad ghaz-zghazagh li kull ma jmur dejjem kienu qed jikbru f? dak li ghandu x? jaqsam ma? organizzazzjoni tal-briju.  L-element tal-briju miz-zghazagh ma naqasx u ta? kull sena fil-festa konna naraw xi haga gdida li kienet tikkumplimenta tajjeb il-marci tal-banda. 


20 Sena mit-twaqqif tal-Banda


Ghall-festa ta? l-2005, fl-okkazjoni ta? l-20 sena mit-twaqqif tal-banda u l-15-il sena mit-twaqqif tal-Kummissjoni Zghazagh, il-Kummissjoni Zghazagh ghamlu mudell tal-Knisja tal-Fgura u minn go nofsha giet imtella? permess tal-hydraulic, statwa tal-Madonna tal-Karmnu.  Kien mument ermozzjoanali hafna tara tant zghazagh jiccelebraw b? mod maestuz il-festa lill-Padruna tal-Fgura.  Fl-istess sena, il-kumitat hareg l-ewwel compact disc ta? marci brijuzi. 


Fil-laqgha generali ta? Settembru 2005 gie elett bhala t-tielet President tas-Socjeta? is-Sur Ronald Mercieca.  Dik is-sena wkoll giet iffurmata Kummissjoni Banda fi hdan is-socjeta, u beda johrog il-fuljett ?Min-Noti tal-Kazin tal-Banda?.  Dan il-fuljett johrog kull tliet xhur u jitqassam f? kull dar fil-Fgura.


Sabiex jitfakkar l-anniversarju ta?  l-ghoxrin sena mit-twaqqif tal-Banda, il-kumitat tella? programm muzikali fis-sala ta? l-iskola primarja tal-Fgura nhar it-18 ta? Dicembru 2005.  Dan il-programm, minbarra il-livell eccelenti mil-lat muzikali, ra fih il-holma, li bdiet hmistax-il sena qabel, issehh.  Kien proprju dakinhar li l-kumitat hallas l-ahhar pagament fuq il-kazin lis-Sur Joseph Portelli u hekk is-socjeta taghna tista? tghid li l-kazin hu propjeta? taghha.  Fl-istess programm is-surmast Chev. Vincent Bonnici irregala Innu Marc gdid, kompozizzjoni tieghu stess, lis-Socjeta? u li ndaqq ghall-ewwel darba dakinhar. 


Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni Zghazagh, ghall-festa ta? l-2006 giet ipprezentata u mzanzna bandiera gdida waqt il-programm muzikali li sar lejliet il-festa,


Is-sena ta? wara, ghall-festa tal-parrocca u proprju waqt il-programm muzikali li jsir lejliet il-festa, is-Sopran Miriam Camilleri kantat l-innu marc il-gdid akkumpanjata mill-banda.  Ta? min jghid li l-kliem maghzul ghal dan l-innu marc gie miktub ukoll mill-istess Miriam Camilleri.  Fl-istess programm indaqqet ukoll fanfarra bl-Ave Maria fuq arrangament tas-surmast tal-Banda Chev. Vincent Bonnici.  Din is-silta giet rregalata mis-surmast lill-President ta? l-Ghaqda waqt dan il-programm.  Ghal din is-sena wkoll il-kumitat ha hsieb u hareg it-tieni compact disc b? marci brijuzi kemm godda kif ukoll ohrajn mir-repertorju tal-kazin.

 

Fl-2007, is-surmast Chev. Vincent Bonnici irregala lill-banda fanfarra bl-Ave Maria fuq arrangament tieghu stess. Fl-istess sena il-kumitat hareg it-tieni C.D. b? marci brijuzi.  Fis-sena 2008 is-socjeta nediet il-website ufficjali taghha kif ukoll ghall-ewwel darba, ghal zmien il-festa, beda jxandar Radju Banda Fgura mill-istess kazin, waqt li z-zghazagh hargu t-tieni C.D. b? marci brijuzi kantati.  Ghall-festa tal-2009 il-Kummissjoni Zghazagh zanznet kannizzata gdida minflok dik li kienet saret fis-sena 2000.  Minbarra li toffri kenn lil-bandisti mix-xemx, il-kannizzata fiha xoghol ta? arti li jpaxxi lil kull min jaraha.  Fis-sena 2009 twaqqaf il-Bord Editorjali li ha f? idejh l-inkarigu li jiehu hsieb il-pubblikazzjonijiet li tohrog l-Ghaqda, filwaqt li giet iffurmata il-Kummissjoni Radju u Kultura  li inholqot sabiex tiffoka fuq ix-xandir tar-radju ghal zmien il-festa kif ukoll attivitajiet ohra kulturali.  Filfatt ghall-ewwel darba il-Kummissjoni Radju u Kultura  organizzaw wirja ghall-zmien il-Milied fejn gew esebiti bambini, presepji u affarijiet ohra li ghandhom konnessjoni mal-Milied. 

 

Matul iz-zmien il-hidma tal-kumitat baqghet ghaddejja.  Il-banda hadet sehem f? bosta servizzi fil-Fgura u servizzi ohrajn barra mill-Fgura f? diversi festi.  Kemm il-Kumitat kif ukoll il-Kummissjoni Zghazagh raw diversi ucuh godda li mxew fuq il-passi ta? dawk ta? qabilhom biex il-hidma baqghet ghaddejja tul is-snin.

25 Sena mit-twaqqif tal-Banda u 20 Sena mit-twaqqif tal-Kummissjoni Zghazagh.

Is-sena 2010 hija s-sena tal-gublew parrokjali fil-Fgura.  Dan minhabba il-bosta anniversarji li ser jigu ccelebrati fil-parrocca.  Il-parrocca qed tfakkar il-hamsin sena mill-migja tal-istatwa titulari tal-Madonna tal-Karmnu.  Din is-sena is-Socjeta? qed tfakkar il-25 anniversarju mit-twaqqif taghha u l-20 sena mit-twaqqif tal-Kummissjoni Zghazagh.  Marbuta ma? dan l-avveniment, il-kumitat hejja programm specjali biex jitfakkru dawn l-avvenimenti.

B? rabta ma? dawn l-anniversarji f? Mejju 2010, il-Kummissjoni Radju u Kultura  tellghet Wirja Marjana gewwa l-kazin fejn gew esebiti bosta statwi tal-Madonna. Diversi ghaqdiet li nsibu fil-Fgura flimkien ma? xi kazini tal-baned Marjani f? Malta ippartecipaw fil-wirja billi gabu l-istandard tal-ghaqda taghhom.  Kien hemm ukoll esebizzjoni b? ritratti u informazzjonmi dwar il-vara titulari tal-Fgura li din is-sena qed infakkru il-hamsin sena mill-migja taghha fostna.  Ghal din is-sena wkoll regghu hadu hsieb ir-Radju Banda Fgura u permess tal-hidma taghhom holqu studio gdid minn fejn ixandru.

Ghall-festa tal-2010 saru libretti godda ghall-banda u  sar ir-recording mill-banda u hareg it-tielet compact disc b? marci brijuzi.  Il-kumitat haseb sabiex ghal din l-okkazjoni jaghmel arkivju sabiex jigbor fih il-muzika kollha li l-ghaqda ghandha fil-pussess

taghha.  Dan ser jigi inawgurat nhar is-Sibt 24 ta? Lulju 2010, ezatt 25 sena minn meta saret l-ewwel laqgha mill-membri fundaturi tal-istess socjeta?.  Ser issir ukoll akkademja muzkali u letterarja nhar l-Erbgha 28 ta? Lulju fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali tal-Fgura fejn minbarra li ser jindaqqu bosta siltiet u jinqraw xoghlijiet letterarji, ser jigi pprezentat ufficjalment ktieb mahrug mill-kumitat dwar l-istorja tal-?Ghaqda Muzikali u Socjali ?Madonna tal-Karmnu? Fgura?.  Dan il-ktieb gie miktub mis-Sur Charles Magro, li wara li ghamel ir-ricerki mehtiega, niseg l-istorja ta? dawn is-snin li ghaddew minn qabel giet iffurmata il-banda sal-gurnata tal-lum.  Ic-celebrazzjonijiet tal-25 sena mit-twaqqif tal-banda ser jigu fi tmiemhom f? Dicembru fejn ser issir Quddiesa ta? ringrazzjament fil-Knisja Parrokkjali tal-Fgura u wara il-banda ser taghmel programm muzikali taht id-direzzjoni tas-surmast Chev. Vincent Bonnici.