Għaqda Mużikali u Soċjali 'Madonna tal-Karmnu' A.D.1985

160, Triq Hompesch, Il-Fgura FGR 2015 A.D.1985

Aħbarijiet Riċenti

 

Attivitajiet li jmiss

L-Anglu u l-Kolonna

Fl-1994, il-kumitat ta’ din l-ghaqda hass il-htiega li fl-armar tal-festa ghandu jinholoq xi haga li fih ikun integrat is-simbolu muzikali tas-Socjeta'. Wara konsultazjoni w tahliet t'idejat mal-membri, gie deciz li tinhadem statwa t'Anglu li jkun jirrifletti s-sehem ewlieni ta' din is-Socjeta' fil-festa tal-parrocca.

 

Id-disinn u x-xoghol sabih hafna fil-kartapesta gie fdat f'idejn l-artist bravu maghruf, is-sur Renzo Gauci. L-Anglu narawh impoggi fuq blata li tirraprezenta l-gholja tal-Karmelu. F’idejh il-leminija ghandu l-labtu filwaqt li f’dik xellugija, ghandu l-arpa muzikali bl-arma tal-Karmelu go fiha. Magenb riglejh insibu raprezentazzjoni ta’ l-isturmenti muzikali kif ukoll l-arma tas-socjeta. L-Anglu huwa liebes il-kuluri tradizzjoni Karmelitani, b’mant kahlani mdawwar mieghu li jirapprenzenta l-kulur ewlieni tal-Madonna.

 

Sa min meta tlestiet, l-istatwa kienet tinhareg f'manifestazzjoni bil-banda madwar it-toroq tal-Fgura fil-gimgha tal-festa waqt il-marc ta’ l-Erbgha. Fl-1998, giet trasferita l-gurnata ghal marc tal-Hamis li jkun organnizzat mil-Kummissjoni Zghazagh fi hdan l-istess Socjeta'. Din kienet ukoll l-ahhar sena li l-istatwa ta' l-Anglu giet imtella fuq kolonna fi Pjazza Kunsill ta l-Ewropa. Mil-1999 dan beda jigi armat quddiem il-kazin tal-banda u jittella fuq il-kolonna fit-tmiem il-marc tal-Hamis. Fis-sena 2000 fl-okkazjoni tal-gublew u tal-15 il-sena mit-twaqqif tas-Socjeta, sar restawr ta’ l-istatwa mis-sur Renzo Gauci.

 

Ghall-istess okkazjoni tal-gublew u tal-15 il-sena mit-twaqqif tas-Socjeta', bl-inizjattiva tal-kaxxier is-sur Omar Cassar, il-kumitat iddecieda li jfakkar dawn l-anniversarji billi jaghmel kolonna sabiha u xierqa ghal l-istatwa ta' l-Anglu. Id-disinn ta' din il-kolonna sar ukoll mil-bravu artist, is-sur Renzo Gauci. Id-disinn intlaqa tajjeb hafna u ghalhekk beda x-xoghol fl-injam, zebgha w irhamar sabiex titlesta u tizzanzan fill-festa tas-sena 2000. Ghal festa tas-sena ta’ wara, dik ta’ l-2001, tlestiet l-iskultura kollha bl-indiratura kif ukoll l-erbgha brazzi fil-gnub.

 

Matul il-jiem tal-festa din il-kolonna tintrama fi Triq Hompesch quddiem il-kazin tal-banda.